شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های پر طرفدار

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1252

₺400.000/شروع قیمتها از
₺400.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1208

₺469.000/شروع قیمتها از
₺469.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1199

₺450.000/شروع قیمتها از
₺450.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1196

₺265.000/شروع قیمتها از
₺265.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1166

₺250.000/شروع قیمتها از
₺250.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4116

₺2.350.000/شروع قیمتها از
₺2.350.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1149

₺362.000/شروع قیمتها از
₺362.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1130

₺325.000/شروع قیمتها از
₺325.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1261

₺1.200.000/شروع قیمتها از
₺1.200.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1260

₺290.000/شروع قیمتها از
₺290.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1259

₺650.000/شروع قیمتها از
₺650.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1258

₺320.000/شروع قیمتها از
₺320.000/شروع قیمتها از