شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های پر طرفدار

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1252

₺400.000/شروع قیمتها از
₺400.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1237

₺285.000/شروع قیمتها از
₺285.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1216

₺500.000/شروع قیمتها از
₺500.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1183

₺930.000/شروع قیمتها از
₺930.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1179

₺725.000/شروع قیمتها از
₺725.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1196

₺265.000/شروع قیمتها از
₺265.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1155

$125,000/شروع قیمتها از
$125,000/شروع قیمتها از

کد ملک 1166

₺250.000/شروع قیمتها از
₺250.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1153

₺262.000/شروع قیمتها از
₺262.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1261

₺1.200.000/شروع قیمتها از
₺1.200.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1260

₺290.000/شروع قیمتها از
₺290.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1259

₺650.000/شروع قیمتها از
₺650.000/شروع قیمتها از