شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های پر طرفدار

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 3114

₺6.923.100/قیمت
₺6.923.100/قیمت

کد ملک 3113

₺977.500/قیمت
₺977.500/قیمت

کد ملک 3112

₺9.615.400/قیمت
₺9.615.400/قیمت

کد ملک 3111

₺9.935.900/قیمت
₺9.935.900/قیمت

کد ملک 3110

₺39.743.600/قیمت
₺39.743.600/قیمت

کد ملک 1116

₺360.000/شروع قیمتها از
₺360.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1122

₺609.000/شروع قیمتها از
₺609.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1123

₺220.000/شروع قیمتها از
₺220.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1131

₺737.000/شروع قیمت از
₺737.000/شروع قیمت از

کد ملک 1150

₺1.300.000/شروع قیمتها از
₺1.300.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1149

₺362.000/شروع قیمتها از
₺362.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1148

₺239.000/شروع قیمتها از
₺239.000/شروع قیمتها از