شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های پر طرفدار

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1146

₺282.000/شروع قیمتها از
₺282.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1144

₺5.000.000/شروع قیمتها از
₺5.000.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1143

₺620.000/شروع قیمتها از
₺620.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1142

₺293.000/شروع قیمتها از
₺293.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1141

₺490.000/شروع قیمتها از
₺490.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1140

₺340.000/شروع قیمتها از
₺340.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1139

₺235.000/شروع قیمتها از
₺235.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1138

₺290.000/شروع قیمتها از
₺290.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1137

₺345.000/شروع قیمتها از
₺345.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1136

₺390.000/شروع قیمتها از
₺390.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1135

₺203.000/شروع قیمتها از
₺203.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1134

₺256.000/شروع قیمتها از
₺256.000/شروع قیمتها از