شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های پر طرفدار

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1218

₺375.000/شروع قیمتها از
₺375.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1217

₺800.000/شروع قیمتها از
₺800.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1216

₺500.000/شروع قیمتها از
₺500.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1215

₺820.000/شروع قیمتها از
₺820.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1214

₺550.000/شروع قیمتها از
₺550.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1213

₺275.000/شروع قیمتها از
₺275.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1212

₺700.000/شروع قیمتها از
₺700.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1211

₺299.000/شروع قیمتها از
₺299.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1210

₺380.000/شروع قیمتها از
₺380.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1165

₺300.000/شروع قیمتها از
₺300.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4124

₺2.200.000/شروع قیمتها از
₺2.200.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1202

₺490.000/شروع قیمتها از
₺490.000/شروع قیمتها از