شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های پر طرفدار

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1180

₺335.000/شروع قیمتها از
₺335.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1201

₺350.000/شروع قیمتها از
₺350.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1179

₺725.000/شروع قیمتها از
₺725.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1168

₺1.200.000/شروع قیمتها از
₺1.200.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1167

₺465.000/شروع قیمتها از
₺465.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1178

₺320.000/شروع قیمتها از
₺320.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1177

₺325.000/شروع قیمتها از
₺325.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1199

₺450.000/شروع قیمتها از
₺450.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1198

₺470.000/شروع قیمتها از
₺470.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1197

₺220.000/شروع قیمتها از
₺220.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1196

₺265.000/شروع قیمتها از
₺265.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1195

₺550.000/شروع قیمتها از
₺550.000/شروع قیمتها از