شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های پر طرفدار

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1170

₺250.000/شروع قیمتها از
₺250.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1155

$125,000/شروع قیمتها از
$125,000/شروع قیمتها از

کد ملک 1169

₺461.000/شروع قیمتها از
₺461.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1166

₺250.000/شروع قیمتها از
₺250.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1153

₺262.000/شروع قیمتها از
₺262.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1164

₺460.000/شروع قیمتها از
₺460.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1163

₺367.000/شروع قیمتها از
₺367.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1162

₺700.000/شروع قیمتها از
₺700.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1161

₺690.000/شروع قیمتها از
₺690.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1160

₺275.000/شروع قیمتها از
₺275.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1152

₺425.000/شروع قیمتها از
₺425.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1151

₺170.000/شروع قیمتها از
₺170.000/شروع قیمتها از