شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آدانا

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1251

₺310.000/شروع قیمتها از
₺310.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1250

₺235.000/شروع قیمتها از
₺235.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1249

₺269.000/شروع قیمتها از
₺269.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1248

₺220.000/شروع قیمتها از
₺220.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1247

₺138.000/شروع قیمتها از
₺138.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1246

₺470.000/شروع قیمتها از
₺470.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1245

₺530.000/شروع قیمتها از
₺530.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1244

₺469.000/شروع قیمتها از
₺469.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1243

₺429.000/شروع قیمتها از
₺429.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1242

₺325.000/شروع قیمتها از
₺325.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1241

₺245.000/شروع قیمتها از
₺245.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1240

₺99.000/شروع قیمتها از
₺99.000/شروع قیمتها از
۱ ۲