شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های بورسا

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 4126

₺1.660.000/شروع قیمتها از
₺1.660.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1225

₺390.000/شروع قیمتها از
₺390.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1229

₺229.000/شروع قیمتها از
₺229.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1228

₺650.000/شروع قیمتها از
₺650.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1227

₺950.000/شروع قیمتها از
₺950.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1226

₺329.000/شروع قیمتها از
₺329.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1224

₺1.250.000/شروع قیمتها از
₺1.250.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1223

₺240.000/شروع قیمتها از
₺240.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1222

₺690.000/شروع قیمتها از
₺690.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1221

₺399.000/شروع قیمتها از
₺399.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1220

₺400.000/شروع قیمتها از
₺400.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1218

₺375.000/شروع قیمتها از
₺375.000/شروع قیمتها از
۱ ۲ ۳