شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های استانبول

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1252

₺400.000/شروع قیمتها از
₺400.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1119

₺483.000/شروع قیمتها از
₺483.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1116

₺360.000/شروع قیمتها از
₺360.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1122

₺609.000/شروع قیمتها از
₺609.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1123

₺220.000/شروع قیمتها از
₺220.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1131

₺737.000/شروع قیمت از
₺737.000/شروع قیمت از

کد ملک 1150

₺1.300.000/شروع قیمتها از
₺1.300.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1149

₺362.000/شروع قیمتها از
₺362.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1148

₺239.000/شروع قیمتها از
₺239.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1147

₺516.000/شروع قیمتها از
₺516.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1146

₺282.000/شروع قیمتها از
₺282.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1145

₺667.000/شروع قیمتها از
₺667.000/شروع قیمتها از
۱ ۲ ۳ ۴