شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های استانبول

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1122

₺609.000/شروع قیمتها از
₺609.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1150

₺1.300.000/شروع قیمتها از
₺1.300.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1144

₺5.000.000/شروع قیمتها از
₺5.000.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1141

₺490.000/شروع قیمتها از
₺490.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1121

₺285.000/شروع قیمتها از
₺285.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1113

₺630.000/شروع قیمتها از
₺630.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1120

₺433.000/شروع قیمتها از
₺433.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1252

₺400.000/شروع قیمتها از
₺400.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1119

₺483.000/شروع قیمتها از
₺483.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1116

₺360.000/شروع قیمتها از
₺360.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1123

₺220.000/شروع قیمتها از
₺220.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1131

₺737.000/شروع قیمت از
₺737.000/شروع قیمت از
۱ ۲ ۳ ۴