شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آماده تحویل

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1244

₺469.000/شروع قیمتها از
₺469.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1240

₺99.000/شروع قیمتها از
₺99.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1236

₺375.000/شروع قیمتها از
₺375.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1226

₺329.000/شروع قیمتها از
₺329.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1204

₺850.000/شروع قیمتها از
₺850.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1188

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

کد ملک 1187

₺140.000/شروع قیمتها از
₺140.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1209

₺400.000/شروع قیمتها از
₺400.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1200

₺365.000/شروع قیمتها از
₺365.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1260

₺290.000/شروع قیمتها از
₺290.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1259

₺650.000/شروع قیمتها از
₺650.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1258

₺320.000/شروع قیمتها از
₺320.000/شروع قیمتها از