شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آماده تحویل

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1121

₺285.000/شروع قیمتها از
₺285.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1118

₺250.000/شروع قیمتها از
₺250.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1115

₺260.000/شروع قیمتها از
₺260.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1114

₺275.000/شروع قیمتها از
₺275.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1113

₺630.000/شروع قیمتها از
₺630.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1129

₺825.000/شروع قیمتها از
₺825.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1128

₺494.000/شروع قیمتها از
₺494.000/شروع قیمتها از

کد ملک 3120

₺1.100.000/شروع قیمتها از
₺1.100.000/شروع قیمتها از

کد ملک 3121

€ 260.000/شروع قیمتها از
€ 260.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1111

₺123.900/شروع قیمتها از
₺123.900/شروع قیمتها از

کد ملک 1112

₺300.000/شروع قیمتها از
₺300.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1110

₺237.000/شروع قیمتها از
₺237.000/شروع قیمتها از