شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آماده تحویل

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1233

₺125.000/شروع قیمتها از
₺125.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1232

₺400.000/شروع قیمتها از
₺400.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1230

₺475.000/شروع قیمتها از
₺475.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4126

₺1.660.000/شروع قیمتها از
₺1.660.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1229

₺229.000/شروع قیمتها از
₺229.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1228

₺650.000/شروع قیمتها از
₺650.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1227

₺950.000/شروع قیمتها از
₺950.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1215

₺820.000/شروع قیمتها از
₺820.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1214

₺550.000/شروع قیمتها از
₺550.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1213

₺275.000/شروع قیمتها از
₺275.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1165

₺300.000/شروع قیمتها از
₺300.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4124

₺2.200.000/شروع قیمتها از
₺2.200.000/شروع قیمتها از