شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آماده تحویل

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1202

₺490.000/شروع قیمتها از
₺490.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1186

₺760.000/شروع قیمتها از
₺760.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1185

₺483.000/شروع قیمتها از
₺483.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1184

₺195.000/شروع قیمتها از
₺195.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1183

₺930.000/شروع قیمتها از
₺930.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4123

₺450.000/شروع قیمتها از
₺450.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1182

₺730.000/شروع قیمتها از
₺730.000/شروع قیمتها از

کد ملک 3122

₺865.000/شروع قیمتها از
₺865.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1181

₺435.000/شروع قیمتها از
₺435.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1180

₺335.000/شروع قیمتها از
₺335.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1201

₺350.000/شروع قیمتها از
₺350.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1179

₺725.000/شروع قیمتها از
₺725.000/شروع قیمتها از