شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آماده تحویل

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1191

₺385.000/شروع قیمتها از
₺385.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1190

₺540.000/شروع قیمتها از
₺540.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1189

₺760.000/شروع قیمتها از
₺760.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4121

₺1.250.000/شروع قیمتها از
₺1.250.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1172

₺450.000/شروع قیمتها از
₺450.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1155

$125,000/شروع قیمتها از
$125,000/شروع قیمتها از

کد ملک 1153

₺262.000/شروع قیمتها از
₺262.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1160

₺275.000/شروع قیمتها از
₺275.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1152

₺425.000/شروع قیمتها از
₺425.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1151

₺170.000/شروع قیمتها از
₺170.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4118

₺700.000/شروع قیمتها از
₺700.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4117

€ 160.000/شروع قیمتها از
€ 160.000/شروع قیمتها از