شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آماده تحویل

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 4116

₺2.350.000/شروع قیمتها از
₺2.350.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4111

₺850.000/شروع قیمتها از
₺850.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4115

₺1.750.000/شروع قیمتها از
₺1.750.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4114

₺1.700.000/شروع قیمتها از
₺1.700.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4112

₺1.750.000/شروع قیمتها از
₺1.750.000/شروع قیمتها از

کد ملک 3119

₺7.051.300/قیمت
₺7.051.300/قیمت

کد ملک 3117

₺3.220.000/قیمت
₺3.220.000/قیمت

کد ملک 3116

₺7.051.300/قیمت
₺7.051.300/قیمت

کد ملک 3115

₺24.679.500/قیمت
₺24.679.500/قیمت

کد ملک 3114

₺6.923.100/قیمت
₺6.923.100/قیمت

کد ملک 3113

₺977.500/قیمت
₺977.500/قیمت

کد ملک 3112

₺9.615.400/قیمت
₺9.615.400/قیمت