شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آماده تحویل

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 2112

₺370.000/شروع قیمتها از
₺370.000/شروع قیمتها از

کد ملک 2111

₺15.384.600/قیمت
₺15.384.600/قیمت

کد ملک 2110

₺2.100.000/قیمت
₺2.100.000/قیمت

کد ملک 1131

₺737.000/شروع قیمت از
₺737.000/شروع قیمت از

کد ملک 1150

₺1.300.000/شروع قیمتها از
₺1.300.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1149

₺362.000/شروع قیمتها از
₺362.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1148

₺239.000/شروع قیمتها از
₺239.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1147

₺516.000/شروع قیمتها از
₺516.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1146

₺282.000/شروع قیمتها از
₺282.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1145

₺667.000/شروع قیمتها از
₺667.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1144

₺5.000.000/شروع قیمتها از
₺5.000.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1143

₺620.000/شروع قیمتها از
₺620.000/شروع قیمتها از