شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های در حال ساخت

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1261

₺1.200.000/شروع قیمتها از
₺1.200.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1259

₺650.000/شروع قیمتها از
₺650.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1254

₺295.000/شروع قیمتها از
₺295.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1250

₺235.000/شروع قیمتها از
₺235.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1249

₺269.000/شروع قیمتها از
₺269.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1248

₺220.000/شروع قیمتها از
₺220.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1247

₺138.000/شروع قیمتها از
₺138.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1244

₺469.000/شروع قیمتها از
₺469.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1243

₺429.000/شروع قیمتها از
₺429.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1238

₺350.000/شروع قیمتها از
₺350.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1237

₺285.000/شروع قیمتها از
₺285.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1236

₺375.000/شروع قیمتها از
₺375.000/شروع قیمتها از
۱ ۲ ۳ ۴ ۵