شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آپارتمان

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1254

₺295.000/شروع قیمتها از
₺295.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1249

₺269.000/شروع قیمتها از
₺269.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1220

₺400.000/شروع قیمتها از
₺400.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1211

₺299.000/شروع قیمتها از
₺299.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1185

₺483.000/شروع قیمتها از
₺483.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1184

₺195.000/شروع قیمتها از
₺195.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1261

₺1.200.000/شروع قیمتها از
₺1.200.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1260

₺290.000/شروع قیمتها از
₺290.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1259

₺650.000/شروع قیمتها از
₺650.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1258

₺320.000/شروع قیمتها از
₺320.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1257

₺225.000/شروع قیمتها از
₺225.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1256

₺650.000/شروع قیمتها از
₺650.000/شروع قیمتها از