شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آپارتمان

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1135

₺203.000/شروع قیمتها از
₺203.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1134

₺256.000/شروع قیمتها از
₺256.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1132

₺412.000/شروع قیمتها از
₺412.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1130

₺325.000/شروع قیمتها از
₺325.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1121

₺285.000/شروع قیمتها از
₺285.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1118

₺250.000/شروع قیمتها از
₺250.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1115

₺260.000/شروع قیمتها از
₺260.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1114

₺275.000/شروع قیمتها از
₺275.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1113

₺630.000/شروع قیمتها از
₺630.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1129

₺825.000/شروع قیمتها از
₺825.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1128

₺494.000/شروع قیمتها از
₺494.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1126

₺836.000/شروع قیمتها از
₺836.000/شروع قیمتها از