شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آپارتمان

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1246

₺470.000/شروع قیمتها از
₺470.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1245

₺530.000/شروع قیمتها از
₺530.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1243

₺429.000/شروع قیمتها از
₺429.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1242

₺325.000/شروع قیمتها از
₺325.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1241

₺245.000/شروع قیمتها از
₺245.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1239

₺650.000/شروع قیمتها از
₺650.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1238

₺350.000/شروع قیمتها از
₺350.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1237

₺285.000/شروع قیمتها از
₺285.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1235

₺400.000/شروع قیمتها از
₺400.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1234

₺169.000/شروع قیمتها از
₺169.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1233

₺125.000/شروع قیمتها از
₺125.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1232

₺400.000/شروع قیمتها از
₺400.000/شروع قیمتها از