شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آپارتمان

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1231

₺250.000/شروع قیمتها از
₺250.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1230

₺475.000/شروع قیمتها از
₺475.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1225

₺390.000/شروع قیمتها از
₺390.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1229

₺229.000/شروع قیمتها از
₺229.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1228

₺650.000/شروع قیمتها از
₺650.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1227

₺950.000/شروع قیمتها از
₺950.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1224

₺1.250.000/شروع قیمتها از
₺1.250.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1223

₺240.000/شروع قیمتها از
₺240.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1222

₺690.000/شروع قیمتها از
₺690.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1221

₺399.000/شروع قیمتها از
₺399.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1220

₺400.000/شروع قیمتها از
₺400.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1218

₺375.000/شروع قیمتها از
₺375.000/شروع قیمتها از