شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آپارتمان

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1217

₺800.000/شروع قیمتها از
₺800.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1216

₺500.000/شروع قیمتها از
₺500.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1215

₺820.000/شروع قیمتها از
₺820.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1214

₺550.000/شروع قیمتها از
₺550.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1213

₺275.000/شروع قیمتها از
₺275.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1212

₺700.000/شروع قیمتها از
₺700.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1211

₺299.000/شروع قیمتها از
₺299.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1210

₺380.000/شروع قیمتها از
₺380.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1165

₺300.000/شروع قیمتها از
₺300.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1202

₺490.000/شروع قیمتها از
₺490.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1186

₺760.000/شروع قیمتها از
₺760.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1185

₺483.000/شروع قیمتها از
₺483.000/شروع قیمتها از