شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آپارتمان

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1184

₺195.000/شروع قیمتها از
₺195.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1208

₺469.000/شروع قیمتها از
₺469.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1183

₺930.000/شروع قیمتها از
₺930.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1207

₺245.000/شروع قیمتها از
₺245.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1206

₺555.000/شروع قیمتها از
₺555.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1205

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

کد ملک 1182

₺730.000/شروع قیمتها از
₺730.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1181

₺435.000/شروع قیمتها از
₺435.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1180

₺335.000/شروع قیمتها از
₺335.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1201

₺350.000/شروع قیمتها از
₺350.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1179

₺725.000/شروع قیمتها از
₺725.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1168

₺1.200.000/شروع قیمتها از
₺1.200.000/شروع قیمتها از