شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آپارتمان

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1167

₺465.000/شروع قیمتها از
₺465.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1178

₺320.000/شروع قیمتها از
₺320.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1177

₺325.000/شروع قیمتها از
₺325.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1199

₺450.000/شروع قیمتها از
₺450.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1198

₺470.000/شروع قیمتها از
₺470.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1197

₺220.000/شروع قیمتها از
₺220.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1196

₺265.000/شروع قیمتها از
₺265.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1195

₺550.000/شروع قیمتها از
₺550.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1194

₺225.000/شروع قیمتها از
₺225.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1193

₺485.000/شروع قیمتها از
₺485.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1191

₺385.000/شروع قیمتها از
₺385.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1190

₺540.000/شروع قیمتها از
₺540.000/شروع قیمتها از