شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های تجاری

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 3122

₺865.000/شروع قیمتها از
₺865.000/شروع قیمتها از

کد ملک 3123

₺5.500/شروع قیمتها از متری
₺5.500/شروع قیمتها از متری

کد ملک 3124

₺137.000/شروع قیمتها از
₺137.000/شروع قیمتها از

کد ملک 3119

₺7.051.300/قیمت
₺7.051.300/قیمت

کد ملک 3118

₺1.480.800/شروع قیمتها از
₺1.480.800/شروع قیمتها از

کد ملک 3117

₺3.220.000/قیمت
₺3.220.000/قیمت

کد ملک 3116

₺7.051.300/قیمت
₺7.051.300/قیمت

کد ملک 3115

₺24.679.500/قیمت
₺24.679.500/قیمت

کد ملک 3114

₺6.923.100/قیمت
₺6.923.100/قیمت

کد ملک 3113

₺977.500/قیمت
₺977.500/قیمت

کد ملک 3112

₺9.615.400/قیمت
₺9.615.400/قیمت

کد ملک 3111

₺9.935.900/قیمت
₺9.935.900/قیمت
۱ ۲