شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های زمین

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 2119

₺15.812.500/قیمت
₺15.812.500/قیمت

کد ملک 2118

₺747.500/قیمت
₺747.500/قیمت

کد ملک 2117

₺3.947.400/قیمت
₺3.947.400/قیمت

کد ملک 2116

₺402.500/قیمت
₺402.500/قیمت
₺368.000/با تخفیف ویژه

کد ملک 2115

₺252.000/شروع قیمتها از
₺252.000/شروع قیمتها از

کد ملک 2114

₺210.000/شروع قیمتها از
₺210.000/شروع قیمتها از

کد ملک 2113

₺1.631.000/قیمت
₺1.631.000/قیمت

کد ملک 2112

₺370.000/شروع قیمتها از
₺370.000/شروع قیمتها از

کد ملک 2111

₺15.384.600/قیمت
₺15.384.600/قیمت

کد ملک 2110

₺2.100.000/قیمت
₺2.100.000/قیمت