شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های ویلا

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 4111

₺850.000/شروع قیمتها از
₺850.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4126

₺1.660.000/شروع قیمتها از
₺1.660.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4124

₺2.200.000/شروع قیمتها از
₺2.200.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4123

₺450.000/شروع قیمتها از
₺450.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4122

₺750.000/شروع قیمتها از
₺750.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4121

₺1.250.000/شروع قیمتها از
₺1.250.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4118

₺700.000/شروع قیمتها از
₺700.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4117

€ 160.000/شروع قیمتها از
€ 160.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4116

₺2.350.000/شروع قیمتها از
₺2.350.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4115

₺1.750.000/شروع قیمتها از
₺1.750.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4114

₺1.700.000/شروع قیمتها از
₺1.700.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4112

₺1.750.000/شروع قیمتها از
₺1.750.000/شروع قیمتها از
۱ ۲